Abans d’enviar-nos una sol·licitud, és convenient que llegiu la següent informació, amb la qual pretenem resoldre els vostres dubtes, alhora que és un exercici de transparència per a la nostra fundació.

Us agraïm el temps i l’esforç que dediqueu a la recaptació de fons per portar a terme el projecte de la vostra entitat.

 

A qui recolzem

Entitats de l’àmbit social amb seu a Catalunya, prioritàriament a la comarca d’Osona.
Entitats de l’àmbit cultural amb seu a la comarca d’Osona.
Entitats de l’àmbit ambiental amb seu a Catalunya.
Entitats de cooperació internacional amb seu a Catalunya.

 

En què destinem els donatius

Àmbit Social

Contribuïm a pal·liar les necessitats dels col·lectius socialment més vulnerables, per exemple: infants que es troben en desigualtat d’oportunitats, joves amb risc psicosocial, col·lectius que pateixen discriminació, persones en situació de dependència, etc.

Aspectes importants a l’hora de valorar un projecte:

 • La dignitat i el benestar dels col·lectius més vulnerables.
 • La promoció de les persones.
 • Pal·liar les problemàtiques que es considerin més urgents.
 • Incidir en els canvis socials.

Àmbit Cultural

Col·laborem amb l’activitat cultural de la comarca d’Osona (concerts, espectacles, exposicions, xerrades, publicacions, tallers, formació, etc.)

Aspectes importants a l’hora de valorar un projecte:

 • L’accés a la cultura.
 • Projectes inclusius i sensibles a diferents identitats culturals.
 • El vessant educatiu i artístic.
 • La conservació i divulgació del patrimoni cultural.

Àmbit Ambiental

Recolzem accions locals i ciutadanes enfocades en la protecció i millora del medi ambient, i en el desenvolupament local sostenible.

Aspectes importants a l’hora de seleccionar un projecte:

 • La participació de la societat
 • La transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el medi.
 • L’impacte transformador

Àmbit de cooperació internacional

Col·laborem en projectes  de formació, millora de les condicions de vida, salut i educació.

També fem ajuts puntuals per situacions d’emergència provocades per guerres, sequeres,  terratrèmols, inundacions..

Aspectes importants a l’hora de seleccionar un projecte:

 • Entitats conegudes que treballin amb rigor i transparència.
 • Entitats que permetin fer un bon seguiment mitjançant vídeos, fotografies, escrits, reunions online i presencials sempre que sigui possible.

 

En general no fem donatius a…

 • Particulars
 • Empreses
 • Administració i ajuntaments locals
 • Entitats de fora del nostre àmbit territorial
 • Salaris individuals. No obstant això, acceptem salaris i despeses de personal durant un període curt de temps, com a part de les despeses necessàries per engegar o consolidar un projecte.
 • Clubs esportius
 • Recerca
 • Costos de posada en marxa d’organitzacions
 • Activitats que ja s’han fet o projectes que ja s’han completat.
 • Campanyes d’ideologia política
 • Projectes que es contradiguin amb els nostres valors

 

Tipus d’ajuts

 • Execució d’un projecte: activitats específiques que tenen un inici i un final.
  S’ha d’incloure el pressupost detallat. Si l’import és elevat, us recomanem que tingueu una part important del vostre finançament assegurat abans de sol·licitar a la Fundació.
 • Actuacions tangibles, és a dir, construcció, reparació, adquisició d’equipaments i d’aparells. Per a la compra d’equipament o un aparell haureu de presentar el pressupost detallat i més endavant les factures.
 • Suport a l’activitat de l’entitat.
  Per a programes que porten una trajectòria amb èxit, d’entitats consolidades i conegudes. No col·laborem en les despeses pròpies de l’organització pel seu funcionament.
 • Convenis amb entitats per a consolidar un projecte i aconseguir un major impacte.

 

Aspectes que donen valor als projectes

 • La voluntat de transformació i millora de les persones i el seu entorn.
 • La cohesió de l’entitat amb el territori, la coordinació amb els agents implicats i el treball en xarxa.
 • La professionalitat de l’equip i la planificació a mitjà i llarg termini.
 • La capacitat d’adaptació a les necessitats que van sorgint en funció del moment i del context.
 • L’anàlisi del procés i la valoració de l’impacte, així com la introducció de millores.
 • Tenir un pla de finançament sòlid.

 

Quina quantitat podeu demanar

Pels ajuts ordinaris, les quantitats que acostumem a donar estan entre 500 i 5.000 euros, depenent de les necessitats, de l’impacte del projecte i de les prioritats del moment.

Cada any seleccionem un o dos projectes per a un ajut extraordinari.

Els convenis els pactem amb l’entitat.

 

Quan cal sol·licitar

Les sol·licituds es poden enviar durant tot l’any. Quan ens arriba una sol·licitud es revisa i si cal ens posem en contacte amb l’entitat. El patronat es reuneix a mitjans de febrer, abril, juny, setembre i novembre. Per tant, tingueu en compte que poden passar uns mesos abans no us informem de la resolució de la sol·licitud.

 

Què us demanarem quan us fem el donatiu

 1. Número de compte bancari per a fer-vos la transferència.
 2. Certificat de recepció del donatiu (us facilitem un model).
 3. Autorització per publicar el vostre projecte a la nostra web.
 4. Factures i comprovants de pagament per justificar la despesa.
 5. Facilitar el seguiment de l’actuació o projecte mitjançant visites a la vostra entitat, reunions i/o cessió de documentació.
 6. Omplir un qüestionari de valoració del projecte un cop hagi finalitzat.